Faculty

Post-doctoral Research Fellow

Master Course Students

Umi Enomoto
Masaki Endo
Takahiko Nakamura
Lisako Nobuyama
Yuki Fukuma
Akihiro Ozaki
Takuma Kuriyama
Kazuto Koyama
Junichi Hirose
Shunichiro Maeda

Undergraduate Students

Yuji Aoki
Tetsuya Azuma
Fumiya Ito
Taigo Oyama
Chiyano Kobayashi