Faculty

PhD Candidates

Master Course Students

Takumi Inui
Tomoya Kazumi
Masahiro Saito
Ryohei Shinma
Miyu Toma
Lisako Nobuyama
Genichiro Fujii
Umi Enomoto
Masaki Endo
Takahiko Nakamura
Yuki Fukuma

Undergraduate Students

Kazuto Koyama
Shigenori Shimoda
Koji Yamatani
Syunichiro Maeda
Akihiro Ozaki
Junichi Hirose